----

Vartojimo kredito sutartis

Bendrosios sąlygos

 

  1. Sutarties objektas

1.1.   Šios vartojimo kredito sutarties šalys – sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti kredito davėjas ir kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2.   Šią vartojimo kredito sutartį sudaro kredito gavėjo pateikta paraiška kreditui gauti bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.

1.3.   Esmine šios sutarties sąlyga kredito davėjas laiko kredito gavėjo pateiktus patvirtinimus, kurie yra nurodyti šios sutarties specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas laikys šią sutartį iš esmės pažeista, jei bet kuris iš šių patvirtinimų neatitinka tikrovės arba yra melagingas.

1.4.   Visi sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https:// www.procentas.lt/ paskelbtomis www.procentas.lt sistemos naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), kitais tinklalapyje https:// www.procentas.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu praktika.

  1. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1.   Kreditą gauti gali tik asmuo, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įregistruotas UAB „Procentas“ platformos valdomoje duomenų bazėje ir tinkamai pateikęs paraišką kreditui gauti.

2.2.   Šalys susitaria, jog paraiškos kreditui gauti pateikimo metu kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina platformos duomenų bazės išrašas apie kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.procentas.lt/), yra laikomi kredito gavėjo parašu, turinčiu LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią. Dėl to paraiška ir jos pagrindu sudaryta ši vartojimo kredito sutartis yra prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kredito gavėjo ir kredito davėjo parašu kiekviename jo lape.

2.3.   Kredito dydis ir jo grąžinimo terminas yra nurodyti specialiosiose šios sutarties sąlygose, pagal paraiškoje pateiktus kredito gavėjo pageidavimus ir atsižvelgiant į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus.

2.4.   Platformos operatorius išmoka kredito lėšas ir atlieka kitus šioje sutartyje nustatytus mokėjimus į kredito gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas, arba į popierinėje kredito paraiškos formoje nurodytą banko sąskaitą. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos ar kitų mokėjimų įskaitymą į kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka kredito gavėjas.

2.5.   Atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis bei kitas aplinkybes, platformos operatorius nustato kredito sumos ir termino ribojimus kredito gavėjui. Šie ribojimai yra nurodomi kredito gavėjo paskyroje https:// www.procentas.lt /.

2.6.   Kredito gavėjui suteikus kreditą, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų ribojimų, tinkamai savo prievoles vykdęs kredito gavėjas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino. Tuo tikslu kredito gavėjas turi  užpildyti ir pateikti prašymą, kurio forma yra pateikta https:// www.procentas.lt/ sistemoje.

2.7.   Gavus kredito gavėjo prašymą suteikti papildomą kredito sumą, Platformos operatorius pakartotinai įvertina kredito gavėjo kreditingumą ir atsižvelgiant į jo rezultatus sprendžia dėl kredito gavėjo prašymo patenkinimo. Nusprendus suteikti papildomą kredito sumą, kredito gavėjui yra pateikiamos pakeistos šios sutarties specialiosios sąlygos ir jose esantis kredito grąžinimo grafikas (jei yra).

2.8.   Platformos operatorius turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą prašymą dėl papildomos kredito sumos suteikimo ir/ar termino pratęsimo jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar kitų su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

2.9.   Kredito gavėjas, kurio paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis https:// www.procentas.lt/ sistema kreiptis į platformos operatorių su prašymu pakartotinai svarstyti jo paraišką. Platformos operatorius prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais informuoti kredito gavėją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu kredito gavėjas, o tam tikrais teisės aktų numatytais atvejais ir kredito gavėjo sutuoktinis, privalo suteikti visą kredito davėjo prašomą informaciją, reikalingą kredito gavėjo kreditingumui įvertinti ir sprendimui priimti.

  1. Kredito gavėjo teisė atsisakyti sutarties

3.1.   Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešti apie tai platformos operatoriui ir (ii) grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

3.2.   Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešti apie tai platformos operatoriui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo platformos operatoriui dienos grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas.

3.3.   Jeigu sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos kredito gavėjo sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, kredito gavėjas turi teisę atsisakyti kredito sutarties, šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešdamas platformos operatoriui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

  1. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1.   Kredito gavėjas grąžina kredito sumą bei sumoka palūkanas ir administravimo mokesčius griežtai laikydamasis specialiosiose sąlygose nustatyto kredito grąžinimo grafiko, pagal šios sutarties specialiosiose sąlygose, tinklalapyje https:// www.procentas.lt/ pateiktus nurodymus. Kredito gavėjas turi teisę bet kada šios sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką.

4.2.   Sąskaita išrašoma ir pateikiama patalpinant ją kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.procentas.lt/, bei išsiunčiant platformos operatoriaus duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu iki kiekvieno kredito grąžinimo grafike nurodyto mokėjimo termino pabaigos. Kredito gavėjui jo asmeninėje paskyroje tinklalapyje https://www.procentas.lt/ pažymėjus apie pageidavimą gauti sąskaitą paštu, sąskaita gali būti išsiųsta ir paštu kredito gavėjo nurodytu adresu iki kiekvieno kredito grąžinimo grafike nurodyto termino pabaigos. Paštu sąskaita pakartotinai nesiunčiama.

4.3.   Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios sutarties 4.5. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 5.2. p. nustatyta tvarka, Vartojimo kredito gavėjas, raštu informavęs platformos operatorių šios sutarties 4.5. p. nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo vartojimo kredito grąžinimo anksčiau laiko, turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos. Raštu neinformavus platformos operatoriaus nurodytu terminu, suma, sumokėta pagal vartojimo kredito sutartį anksčiau nustatyto termino, bus perkelta tolimesniems mokėjimams padengti pagal sudarytą mokėjimų grafiką.

4.4.  Šios sutarties 4.3. p. numatyta kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pateikiant platformos operatoriui pareiškimą, nurodant šios sutarties numerį, sutarties specialiosiose sąlygose numatytą kredito grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos.

4.5.   Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį (pvz. kredito davėjo išrašytos sąskaitos numeris, kredito sutarties numeris, paskirtis žodžiais ar pan.). Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti kredito gavėjo valią.

4.6.   Visi kredito gavėjo mokėjimai yra atliekami eurais ir užskaitomi tokiu eiliškumu, kai mokėjimai yra atliekami sutarties pasirašymo metu nustatytais terminais: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, (ii) palūkanos ir administravimo mokesčiai, (iii) kredito suma. Priverstinio skolos išieškojimo atveju pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos yra užskaitomos po to, kai yra pilnai grąžintos palūkanos, administravimo mokesčiai ir kredito suma.

4.7.   Kredito gavėjas turi teisę pratęsti kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų grąžinimo terminą 1 mėnesiui pagal tinklalapyje https://www.procentas.lt/ pateiktus nurodymus. Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei nuo pradinio termino, kada turėjo būti grąžintas kreditas, praėjo daugiau kaip 12 mėnesių, arba jei pratęsus terminą bendra vartojimo kredito kaina viršys bendrą vartojimo kredito sumą, kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą.

4.8.   Kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų grąžinimo terminas yra laikomas pratęstu, jei kredito gavėjas iš anksto sumoka kredito ir/ar palūkanų grąžinimo termino pratęsimo palūkanas, kurios yra apskaičiuojamos palūkanų apskaičiavimo tvarką, nustatytą šios sutarties 5 dalyje, tvarka pageidaujamam pratęsti terminui nuo negrąžintos kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų sumos, pagal šios sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas palūkanų normas.

4.9.   Kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo laikotarpio pratęsimo palūkanos yra nurodomos sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.procentas.lt/. Kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo termino pratęsimo palūkanos yra apskaičiuojamos ir kredito gavėjas su jomis gali susipažinti dar iki sutarties sudarymo mutatis mutandis taikant šioje sutartyje nustatytas sąlygas, pagal kurias kredito gavėjas yra supažindinamas su kredito sąlygomis.

4.10.   Pasibaigus kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų pratęsimo terminui kredito gavėjas gali savo pasirinkimu arba grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas, arba 4.7. - 4.9. p. nustatyta tvarka ir sąlygomis pakartotinai pratęsti kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo terminą.

4.11.   Kredito davėjo ir/ar platformos operatoriaus sutikimu, kredito gavėjas gali užtikrinti kredito, administravimo mokesčių, palūkanų ir kitų pagal šią sutartį mokėtinų sumų iki 3.000 EUR grąžinimą išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį paprasta rašytine forma arba tokia tvarka ir sąlygomis:

4.11.1.   Kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.procentas.lt/ platformos operatorius, naudodamas UAB „eVekselis.lt“, suformuoja paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuris yra pateikiamas kredito gavėjui patikrinti ir išsiunčia kredito davėjo duomenų bazėje registruoto kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu tekstinę žinutę (SMS) su unikaliu vekselio patvirtinimo kodu;

4.11.2.   Kredito gavėjui patikrinus UAB „eVekselis.lt“ suformuotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir sutinkant su jo sąlygomis, kredito gavėjas gali patvirtinti šį vekselį įvesdamas šios sutarties 4.11.1. p. nustatyta tvarka gautą patvirtinimo kodą į specialų lauką ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti vekselį“;

4.11.3.   Kredito gavėjo tinkamai patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra išsiunčiamas platformos operatoriaus duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu, o kredito gavėjo pagal šią sutartį mokėtinos sumos yra laikomos užtikrintomis vekselio suma.

4.12.   Šalys susitaria, jog kredito gavėjo 4.11.1. ir 4.11.3. punkte atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina platformos operatoriaus ir UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazės išrašas apie kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.procentas.lt/ bei tinklalapyje https://www.evekselis.lt/) yra laikomi kredito gavėjo parašu, turinčiu LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis, saugomas UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazėje, yra laikomas originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir paprastasis neprotestuotinas vekselis, patvirtintas kredito gavėjo parašu.

4.13.   Šalys patvirtina, jog pagal šios sutarties 4.11.1. – 4.11.3. p. nustatyta tvarka išduotas vekselis yra laikomas kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią sutartį užtikrinimo priemonė.

4.14.   Bendra kredito gavėjo prievolių suma pagal šią sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis, administravimo mokesčiais ir/ar netesybomis) suma.

4.15.   Platformos operatorius ir/ar kredito davėjas turi teisę pateikti kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Platformos operatorius ir/ar kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos kredito gavėjo prievolės pagal šią sutartį.

4.16.   Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.

4.17.   Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka kredito gavėjo prašymu yra grąžinama į kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą arba panaudojamos kitu, kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują kreditą, permokėtos sumos kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios sutarties 9.7 p. nustatytais būdais, arba platformos operatoriaus sprendimu yra įskaitomos į kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą yra pateikiamas atskirai.

4.18.   Iki kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 4.17 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma operatoriaus sąskaitoje.

4.19.   Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

  1. Palūkanų normos, bendros vartojimo kredito kainos metinės normos ir bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

5.1.   Už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2.   Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito gavėjo pageidaujamą gauti kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką.

5.3.   Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui, išskyrus 3.1. ir 3.3. p. nurodytus atvejus, kuomet palūkanos nėra mokamos.

5.4.   Bendra vartojimo kredito kainos metinės norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5.5.   Bendra vartojimo kredito kaina yra lygi pagal šios sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų ir sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto administravimo mokesčio sumai. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal paraišką suteikiamo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su kredito davėjo iki tol kredito gavėjui suteiktais kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais bei išlaidų, susijusių su suteikto kredito grąžinimo termino pratęsimais, jei tokių būtų.

5.6.   Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą ir, jei kredito davėjas patiria šias išlaidas, šios išlaidos turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.7.   Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus kredito gavėjo pagal šią sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą.

5.8.   Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo kredito kainą su kredito suma, nurodyta šios sutarties specialiosiose sąlygose pagal kredito gavėjo paraišką.

5.9.   Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą. Šie skaičiavimai yra atliekami darant prielaidą, kad vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį ir vartojimo kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

  1. Kredito davėjo teisė nutraukti sutartį ir atsakomybės sąlygos

6.1.   Kredito davėjas ir/ar platformos operatorius turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti visą  kredito sumą, administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito gavėjo elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

6.2.   Iki kol bus grąžintas visas kreditas, sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios sutarties 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Administravimo mokestis ir palūkanos yra skaičiuojami iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo.

6.3.   Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, šios sutarties 5.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito sumos už visą pradelsimo laiką ir kredito gavėjas privalo mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi.

6.4.   Jei sudarant šią sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, po termino praleidimo yra skaičiuojama šios sutarties 5.1. p. nurodyta metinė palūkanų norma už naudojimąsi kreditu netaikant jokių nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos.

6.5.   Kredito davėjas ir/ar platformos operatorius nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl kredito davėjo ir/ar platformos operatoriaus kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko sutarties pažeidimas, yra nesusiję su kredito davėju ir/ar platformos operatoriumi, ir kredito davėjas ir/ar platformos operatorius negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

  1. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

7.1.   Kredito gavėjų ginčai su kredito davėju ir/ar platformos operatoriumi nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir platformos operatoriaus patvirtintose Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2.   Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas ir/ar platformos operatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą

7.3.   Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas ir/ar platformos operatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į platformos operatorių, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Platformos operatorius šį kreipimąsi nagrinėja neatlygintinai. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu platformos operatoriau adresu. Platformos operatorius privalo išnagrinėti kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.

7.4.   Kredito gavėjas, kurio Platformos operatoriaus atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio platformos operatoriaus atsakymo gavimo dienos. Jeigu Platformos operatoriaus per šios sutarties 7.3. p. nurodytą terminą kredito gavėjui neatsako, kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos.

  1. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

8.1.   Platformos operatorius patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

8.2.   Kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į platformos operatorių dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat platformos operatoriui pratęsiant su kredito gavėju sudarytas sutartis ar platformos operatoriui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

8.2.1.   Platformos operatorius gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 8.4 punkte išvardintus kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, paskolų (finansavimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo, tinkamo klientų mokumo įvertinimo prieš sudarant paskolų sutartis ir įsiskolinimo valdymo, tinkamo finansavimo paslaugų teikimo klientams, įmonės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais ar kitose sutartyse, sudarytose su kredito davėju, nurodytais tikslais.

8.2.2.   šiais tikslais platformos operatorius perduotų turimus kredito gavėjo duomenis duomenų tvarkytojams.

8.3.   Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdanti kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM, VĮ „Registrų centras“, Centrinė hipotekos įstaiga, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys kliento asmens duomenis, – platformos operatoriui paprašius pateiktų jam 8.4 punkte nurodytus asmens duomenis.

8.4.   Platformos operatoriaus tvarkomi asmens duomenys:

8.4.1.   asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;

8.4.2.   finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

8.4.3.   finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Kredito gavėjo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

8.4.4.   ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti kredito gavėjo pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys;

8.4.5.   kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą.

8.5.   Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis, veiksnumas ir/ar jo apribojimai bei kita informacija, reikalinga atlikti kredito gavėjo kreditingumą), būtų tvarkomi (saugomi) platformos operatoriaus duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), registruotų Asmens duomenų registre.

8.6.   Kredito gavėjui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, platformos operatorius turi teisę kredito gavėjo asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

8.7.   Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

8.7.1.   pateikdamas platformos operatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atitinkamą prašymą, turi teisę: (i) gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis platformos operatorius teikia kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus; (ii) nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus registruose ir valstybės bei kitose informacinėse sistemose patikrinus vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, jei platformos operatorius atmeta kredito gavėjo paraišką kreditui gauti ar padidinti kredito sumą remiantis vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose metu gautais rezultatais;

8.7.2.   pateikdamas platformos operatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti platformos operatoriaus nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kredito gavėjo prašymus tinkamas kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie kredito gavėją, platformos operatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti kredito sutartį.

8.7.3.   turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.7.4.   pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

8.8.   Kredito gavėjas sutinka, kad platformos operatorius įrašytų kredito gavėjo ir platformos operatoriaus, o taip pat platformos operatoriaus ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kredito gavėjo asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami šios sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

8.9.   Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 8 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu kredito gavėjas privalo kreiptis į platformos operatorių ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 8 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1.    Platformos operatorius patvirtina, kad bet kokia informacija apie kredito gavėją, susijusi su sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Platformos operatorius įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

9.2.    Kredito gavėjas įsipareigoja informuoti platformos operatorių apie adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.17 str. 3 d. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo jų pasikeitimo, kitaip Bendrovės turimais adresais ir kontaktais išsiųsti pranešimai bus laikomi tinkamai pristatytais.

9.3.    Sutartis įsigalioja nuo šios sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui momento ir galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

9.4.    Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet (i) sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; (ii) platformos operatoriau veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; (iii) kai tai būtina keičiant kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai platformos operatoriaus, tačiau nesutinkantis su pakeitimais kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 3 dalyje nurodyta tvarka ir terminais.

9.5.    Platformos operatorius turi teisę šios sutarties vykdymui ir visoms ir/ar daliai šioje sutartyje nurodytų funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šioje sutartyje nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti kredito gavėjo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios kredito davėjo sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims.

9.6.    Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

9.7.    Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią sutartį gali būti pateikti platformos operatoriui registruotu laišku ar elektroniniu paštu platformos operatoriaus adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Platformos operatorius visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į platformos operatoriaus duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

9.8.    Kredito gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio platformos operatoriaus sutikimo. Kredito davėjas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal sutartį be kredito gavėjo sutikimo.

9.9.    Platformos operatoriaus veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.