Registracija Užpildykite visus prašomus duomenis
Įmonės pavadinimas
PVM kodas
Įmonės atstovas
Asmens kodas:
Bankas:
Elektroninis paštas:
Telefonas:
Savivaldybė:
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

PLATFORMOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Lankydamiesi portale www.procentas.lt ir/arba naudodamiesi jame esančia informacija ir/arba paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad nuodugniai ir įdėmiai susipažinote su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Taip pat Jūs patvirtinate kad šios Naudojimosi taisyklės atitinka jūsų tikrąją valią, ją sudarėte nebūdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, taip pat jei esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bei turėjote ir galėjote pasinaudoti nepriklausomų teisės ar finansų patarėjų konsultacijomis įvertinant šias Naudojimosi taisykles. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, Jūs negalite naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis.

Šios Naudojimosi taisyklės reglamentuoja naudojimosi Platforma sąlygas, teisinius santykius tarp Platformos Vartotojų ir Operatoriaus, o taip pat tarp Vartotojų.

Platformoje Operatorius padeda Vartotojams skolinti ir skolintis vieniems iš kitų. Platforma veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori skolinti ir kurie nori skolintis.

Informacija apie Vartotojus yra pateikiama pačių Vartotojų, todėlOperatorius nėra atsakingas už šios informacijos teisingumą, atitikimą realybei ir už jokius nuostolius, žalą ar kitokius netekimus, kurie atsitiko ar gali atsitikti dėl sprendimų, priimtų naudojantis informacija, pateikta šioje Platformoje.

Operatorius nesuteikia Vartotojams garantijos, kad Kreditai bus grąžinti pagal jų sąlygas. Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir nuolat tobulina taikomą Rizikos Modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos Modelio kokybės, ir neprisiima Vartotojų patirtų nuostolių, jei Kreditai nebus grąžinti. Vartotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Kreditus. Vartotojų patiriami nuostoliai atlyginami Kredite taikomais prievolių užtikrinimo būdais.

1. SĄVOKOS

1.1. Administravimo mokestis – Kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo mokestis, kurį Kredito gavėjas moka Operatoriui iki visiško įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymo. Administracinis mokestis negali viršyti 0,04% per dieną nuo bendros vartojimo kredito sumos;

1.2. Aukcionas – Kredito sutarties tarp Platformos Vartotojų sudarymo būdas, kai Kredito sutartis sudaroma tarp Kredito gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Operatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Finansuotojo (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas pateikė Siūlymą. Aukcionas organizuojamas pirmumo principu, t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę Finansuotojai.

1.3. Bendra vartojimo kredito suma – kredito suma, kuria suteikiama galimybė naudotis pagal vartojimo kredito sutartį.

1.4. Hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui.

1.5. Bendrosios sąlygos – Kredito bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais;

1.6. Naudojimosi Taisyklės – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Platformostaisyklės, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis Platforma, bei Operatoriaus paslaugomis.

1.7. Nekilnojamasis daiktas - vienas ar keli Nekilnojamojo turto objektai, kuriems Operatoriaus naudai nustatyta Hipoteka.

1.8. Operatorius – UAB „Procentas“, į.k. 301494583, kurio buveinė yra K. Donelaičio 78, Kaunas, veiklos adresas - Jonavos 204 A, LT44132 Kaunas, Lietuva.

1.9. Palūkanos – metinė palūkanų norma, kurią Kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti Finansuotojui už Kreditą.

1.10. Delspinigiai – netesybu forma, procentine išraiška išreikštas dydis, numatytas sutartyje, už laiku nevykdomus arba netinkamai vykdomus prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Delspinigiai skaičiuojami nuo tai dienai mokėtinų sumų, jas padauginant iš sutartyje numatyto delspinigių dydžio – 0,05 proc. per dieną.

1.11. Platforma - Operatoriaus prižiūrima ir administruojama tarpusavio skolinimo sistema, veikianti adresu www.procentas.lt, kurios pagalba Finansuotojai ir Kredito gavėjai, dalyvaudami Aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus. Operatorius savo veiklą vykdo kaip Platformos administratorius.

1.12. Paraiška – Platformoje Kredito gavėjo užpildyta forma Kreditui gauti. Paraiška įsigalioja ją patvirtinus Operatoriui.

1.13. Kreditas arba Kredito sutartis – per Platformą sudarytas susitarimas, kuriuo Finansuotojas suteikia KreditąKredito gavėjui, o Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Kreditą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokesčius, palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus Kredito sutartyje ir jos prieduose nurodytais terminais ir sąlygomis. Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Sutarties Šalims turi privalomą galią.

1.14. Kredito gavėjas – fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietis, ir/arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir pateikęs Paraišką per Platformą ir kurio Paraišką patvirtino Operatorius; Kredito gavėju laikomas asmuo sudaręs vartojimo Kredito sutartį;

1.15. Kredito suma – Finansuotojo (-jų) per Platformą paskolinta Kredito pinigų suma Kredito gavėjui, kuri atitinka Kredito gavėjo užpildytą paraišką ir kurią Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Finansuotojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius;

1.16. Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kurie yra nurodyti Operatoriaus sudarytame ir patvirtintame kaininike, kuris yra viešai prieinamas adresu – https://procentas.lt/dokumentai/, įskaitant bet neapsiribojant Kredito Sutarties sudarymo, registracijos/mokumo vertinimo ir Administravimo mokesčiu;

1.17. Reikalavimo teisė – Finansuotojo reikalavimo teisė į Kreditorinį reikalavimą Kredito gavėjui pagal Kredito sutartį, kurios dydis nurodomas Specialiojoje dalyje su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis.

1.18. Rizikos vertinimo modelis – Operatoriaus naudojamas ir kuriamas Kredito rizikos vertinimo modelis, kurio principai aprašomi kredito gavėjo mokumo vertinimo taisyklėse ir kuriam pasitelkiami statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės (specialisto vertinimas, pokalbis telefonu, trumpąja tekstine žinute (SMS) žinutė, el. laiškas) kuriais Operatorius siekia protingai įvertinti Kredito riziką, ir kurio pagrindu Operatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui;

1.19. Finansuotojas – Kredito ar vartojimo kredito Siūlymą per Portalą pateikęs nejaunesnis negu 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, nuolatinis ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių gyventojas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Platformoje; Finansuotoju taip pat laikomas Kredito davėjas.

1.20. Siūlymas – Finansuotojo siūlymas Platformoje Kredito gavėjui skolinti pinigus Paraiškoje nurodytomis sąlygomis.

1.21. Specialiosios sąlygos – Kredito sutarties dalis, kurioje numatoma kredito suma, terminas, mokėjimo diena, įmokos dydis, įmokų skaičius, mokėjimo periodas ir kitos sąlygos. Kredito sutarties Specialiasas sąlygas sudaro Kredito gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška, Finansuotojo siūlymas, kredito mokėjimo grafikas.

1.22. Sutarties sudarymo mokestis – Kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mokestis už sutarties sudarymą, Vartotojo mokamas Operatoriui;

1.23. Vartotojas – Platformoje užsiregistravęs Finansuotojas arba Kredito gavėjas, sutikęs su Platformos Naudojimosi taisyklėmis ir atitinkamai patvirtintas Operatoriaus.

1.24. Vartotojo savitarnos Sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje, t.y. teikti Paraiškas ir Siūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Kredito sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Operatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą;

1.25. VKĮ - LR Vartojimo kredito įstatymas.

2. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vartotojas įsipareigoja:

2.1.1. Nevykdyti neteisėtų veikų ar veiksmų Platformoje (įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimui, neteisėtai įgytų lėšų legalizavimai ir kt.), su Operatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės principus;

2.1.2. Registravimosi metu, skolinant ar skolinantis taip pat bendraujant su kitais Platformos Vartotojais pateikti tik teisingą informaciją;

2.1.3. Laikyti paslaptyje prisijungimo prie Platformos duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Platformos duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Vartotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Vartotojo savitarnos sistemą išreikš tikrąją Vartotojo valią ir bus privalomi Vartotojui bet kokiu atveju (įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis sudarė sandorius Vartotojo vardu – paskolina ir/arba pasiskolino pinigus, kai vartotojas savo noru atiduota prisijungimo duomenis trečiajam asmeniui ir kt.);

2.1.4. Per 7d. Pranešti Operatoriui apie pasikeitusią anksčiau pateiktą informaciją;

2.1.5. Nedelsiant pranešti Operatoriui, jei pašaliniai asmenys gavo prieigą prie 2.1.3 punkte nurodytos informacijos ir priemonių. Vartotojas atsako už žalą ir praradimus, kylančius dėl to, kad pašaliniai asmenys gavo prieigą prie 2.1.3 punkte nurodytos informacijos ir priemonių, bei Vartotojas supranta, kad pašaliniai asmenys, pasinaudoję tokia informacija, gali Vartotojo vardu prisiimti teisiškai privalomų įsipareigojimų, kuriuos Vartotojas privalo vykdyti;

2.1.6. Nedelsiant pakeisti prisijungimo prie Platformos duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;

2.1.7. Nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų asmens duomenų apie Platformos Vartotojus, išskyrus kiek tai susiję su Kredito Sutartimi;

2.1.8. Nebandyti susisiekti su Vartotojais už Platformos ribų tikslu pasiskolinti arba paskolinti pinigų;

2.1.9. Be raštiško Operatoriaus sutikimo Platformoje nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų ar paslaugų, ;

2.1.10. Neperduoti arba neįvesti duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų ar bet kokį kitą kodą, failus ar programas, skirtas trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jo įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas;

2.1.11. Be raštiško Operatoriaus sutikimo įtraukti į Platformą kitos svetainės nuorodą.

2.1.12. Laikytis Operatoriaus nustatytų ir patvirtintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkų, kitų numatytų tvarkų, taisyklių, teisėtų reikalavimų;

2.2. Operatorius turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Platforma, įskaitant ir visišką Vartotojo pašalinimą iš Platformos, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Operatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant savo, kaip Operatoriaus teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Operatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Platformos besąlyginį funkcinį veikimą ir (arba) kitų Vartotojų teises ir pareigas.

2.3. Visais atvejais, Operatorius turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Platformoje ir/arba jį pašalinti iš Platformos, kai:

2.3.1. Vartotojas nevykdo savo pareigų ir/arba įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir/arba nepilną informaciją;

2.3.2. Vartotojo elgesys su kitais Vartotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės principų;

2.3.3. Vartotojui suteikiama paskola prieštarautų atsakingo skolinimo principams ir moralės principams;

2.3.4. Yra pagrįstas įtarimas, kad Vartotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais.

2.4. Visais atvejais, kai Operatorius pagrįstai yra įsitikinęs, kad Vartotojas melagingai pateikia informaciją apie save ir/arba neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Operatorius pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

3. NAUDOJIMASIS PLATFORMA

3.1. Asmuo, norintis naudotis Platformos paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Užsiregistravęs asmuo tampa Platformos Vartotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti Siūlymus ir Paraiškas.

3.2. Atlikdamas pirminę registraciją, Vartotojas pats susikuria vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

3.3. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Platformoje, jis privalo prisijungti įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

3.4. Vartotojas registruodamasis turi patvirtinti, kad jis sutinka su Naudojimosi taisyklėmis. Šalys susitaria, kad Vartotojo atlikti veiksmai registruojantis Platformoje ir sutinkant su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, Kredito Specialiosiomis sąlygomis, Bendrosiomis sąlygomis, bei registruojantis Platformoje nurodyti asmens duomenys, SMS žinutės išklotinė, Vartotojo Paysera sąskaitos išklotinė, Kredito gavėjo ir/arba Finansuotojo atlikta identifikacija pervedant registracijos mokestį (5 Eur) Operatoriui, Vartotojo ar Operatoriaus elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Platformos išrašas apie Vartotojo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje Platformoje) yra laikomi Vartotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir Siūlymas, kurių pagrindu sudaryta Kredito sutartis, pagal kurią Kredito gavėjams, Finansuotojų pervedama Kredito suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo parašu kiekviename jo lape.

3.5. Užsiregistravus, Operatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu arba SMS žinute. Vartotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo.

3.6. Vartotojas gali būti vienu metu registruotas ir kaip Finansuotojas, ir kaip Kredito gavėjas, tačiau tamVartotojas turės atlikti atskiras registracijos procedūras atitinkamai kaip Finansuotojas ir kaip Kredito gavėjas.

3.7. Vartotojas norėdamas gauti kreditą turės prisijungti prie kredito gavėjo vartotojų zonos.

3.8. Vartotojas norėdamas investuoti į kreditą turės prisijungti prie Finansuotojo vartotojo zonos.

4. VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA

4.1. Vartotojas, kuris nori tapti Kredito gavėju ir/arba Finansuotoju visų pirma privalo būti identifikuojamas.

4.2. Tam, kad Vartotojas būtų tinkamai identifikuotas, Vartotojas privalo sukurti Vartotojo Paysera sąskaitą www.paysera.lt arba su Platforma susieti jau turimą Vartotojo Paysera sąskaitą, iš jos į Operatoriaus sąskaitą pervesti 5,00 Eur registracijos mokestį.

4.3. Registracijos mokestis naudojamas asmens identifikavimo, sąskaitos atidarymo bei mokumo vertinimo tikslais;

4.4. Vartotojo Paysera sąskaita yra sukuriama Vartotojui Portale www.paysera.lt paspaudus ant atitinkamos nuorodos. Vėliau, Vartotojas gali pasirinkti, ar jis susikuria naują vartotojo sąskaitą, ar savo tapatybę patvirtina per jau turimąPaysera sąskaitą. Kokiam portale?

4.5. Vartotojas privalo turėti ne žemesnio kaip 3-čio (standartinio) identifikacijos lygio sąskaitą. Reikalavimus identifikacijos lygio nustatymui numato UAB „Paysera LT“

4.6. Kredito gavėjas taip pat privalo savo tapatybę patvirtinti vaizdo skambučiu per Operatoriaus platformoje pateikiamas nuorodas į “Skype” ar “Facebook messenger” programas. Šio skambučio iniciatorius (Vartotojas) privalo pateikti asmens dokumentą bei viso pokalbio metu būti aiškiai matomas. Įrašai kaupiami ir saugomi iki to momento, kol Vartotojas nenusprendžia išsiregistruoti iš Operatoriaus platformos.

4.7. Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Kredito gavėju ir/arba Finansuotoju ir/arba vykdyti visas kitas operacijas Platformoje.

4.8. Vartotojas turi patvirtinti, kad suteikia Operatoriui įgaliojimą tvarkyti Vartotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas iki tam tikro limito su tikslu Finansuotojo vardu pervesti pinigines lėšas Kredito gavėjui ir iš Kredito gavėjo įskaityti pinigines lėšas Finansuotojui ir Operatoriui.

4.9. Operatorius pasilieka teisę Vartotojo identifikaciją atlikti ir kitais būdais.

5. KREDITO SĄLYGOS, PARAIŠKA, KREDITO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Kreditą gali gauti tik tie Platformoje registruoti Vartotojai, kurie yra tinkamai pateikę Paraišką Kreditui gauti. Vartotojas privalo Paraiškoje nurodyti visą prašomą informaciją, kuri turi būti tiksli, aiški ir išsami. Esant poreikiui, Vartotojas gali pateikti arba Operatorius gali pareikalauti papildomos informacijos, kuri papildytų ar pagrįstų Paraišką, Kredito naudojimo tikslus bei Vartotojo galimybę jį grąžinti.

5.2. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine Kredito informacija, kuri yra pateikiama www.procentas.lt. Pateikdamas Paraišką Vartotojas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę Kredito informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato.

5.3. Gavusi tinkamai užpildytą kredito gavėjo Anketą, Sistema sudaro ir Naudotojo paskyroje Sistemoje patalpina šias Taisykles, sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir kredito gavėjo sutarties bendrųjų sąlygų projektą. Kartu yra patalpinamas ir šiuos dokumentus koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodas (toliau – MD5).

5.4. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja Naudotoją (kredito gavėją) į savo duomenų bazę tik tada, kai Naudotojas naudodamasis banko ar kredito įstaigos sąskaita į Bendrovės sąskaitą sumoka 5 EUR dydžio registracijos mokestį, arba patvirtinus savo tapatybę ir valią kitu Bendrovės nurodytu būdu. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu ir jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo gauti kredito lėšas bei negarantuoja, jog bus nuspręsta suteikti kredito lėšas Naudotojui.

5.5. DĖMESIO! Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio mokėjimo nurodyme ir šio nurodymo patvirtinimas banko sistemoje ir (ar) Naudotojo paskyros Sistemoje susiejimas su Paysera sąskaita yra laikomas Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento (ar paskyros Sistemoje susiejimo su Paysera sąskaita) Taisyklės ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma.

5.6. Tinkamai užpildžius ir pateikus Paraišką gauti Kreditą, vadovaudamasis Operatoriaus taikoma Rizikos Modelio vertinimo tvarka, Operatorius įvertina Vartotojo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartotojorizikos grupės bei jam taikomos minimalios palūkanų normos, suteikia šiai Paraiškai unikalų numerį ir paskelbia Aukcioną. Operatoriaus skiriamos rizikos grupės ir joms taikomos palūkanų normos pateikiamos lentelėje žemiau.

Procentas Reitingas Palūkanų norma Procentas Reitingas Palūkanų norma Procentas Reitingas Palūkanų norma Procentas Reitingas Palūkanų norma Procentas Reitingas Palūkanų norma
A1 5.00% B1 10.95% C1 16.90% D1 22.85% E1 28.80%
A2 5.85% B2 11.80% C2 17.75% D2 23.70% E2 29.65%
A3 6.70% B3 12.65% C3 18.60% D3 24.55% E3 30.50%
A4 7.55% B4 13.50% C4 19.45% D4 25.40% E4 31.35%
A5 8.40% B5 14.35% C5 20.30% D5 26.25% E5 32.20%
A6 9.25% B6 15.20% C6 21.15% D6 27.10% E6 33.00%
A7 10.10% B7 16.05% C7 22.00% D7 27.95% STOP

5.7. Tais atvejais, kai Operatorius nori gauti papildomos informacijos iš Kredito gavėjo, Operatorius turi teisę susisiekti su Kredito gavėju jo nurodytais kontaktais ir gauti trūkstamą informaciją, įskaitant bet neapsiribojant paskutinių keturių mėnesių banko išrašu, darbo, paslaugų, nuomos bei kitomis sutartimis, disponuojamo kilnojamo ar nekilnojamo turto, vertybinių popierių sąrašu ar kitais, nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais, turimų įsipareigojimų sutartimis ir kt. Pateiktuose įrodymuose esanti informacija jokiais atvejais nėra atskleidžiama kitiems Vartotojams, o naudojama tik siekiant patikrinti pateiktos informacijos tikslumą.

5.8. Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Vartotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje gauti kreditą, jei jie neviršija Operatoriaus nustatytų ir www.procentas.lt bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių skolinimosi ribų, o taip pat atsižvelgiant į Rizikos Modelio/kreditingumo vertinimo rezultatus.

5.9. Patalpinęs Paraišką į Aukcioną ir jo metu Operatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Kredito gavėją – gyvenamoji vietovė, profesija (užsiėmimas), išlaidų dydis, išlaidų tipas, pajamų dydis, pajamų tipas, turimas turtas, išsilavinimas, darbo patirtis, duomenys apie Kredito užtikrinimo priemonę, kurios protingai reikia Finansuotojams įvertinti Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus, tačiau aukciono metu Operatorius negali atskleisti Kredito gavėjo vardo, pavardės, asmens kodo, tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą pagal šių Naudojimosi taisyklių 14 straipsnį.

5.10. Finansuotojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai sukūręs savo Vartotojo Paysera sąskaitą ir suteikęs įgaliojimą Operatoriui Vartotojo vardu valdyti ir atlikti techninius veiksmus su piniginėmis lėšomis ir turėti savo sąskaitoje piniginių lėšų.

5.11. Aukciono metu Finansuotojai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomo Kredito dydį, tačiau negali siūlyti mažesnių ir/arba didesnių Palūkanų, nei nustatė Operatorius. Finansuotojo siūloma Kredito dalis turi būti ne mažesnė nei 5 Eur ir ne didesnė nei 500 Eur. Finansuotojo siūlomaKredito dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Kredito gavėjo nustatytos Kredito sumos.

5.12. Aukcionas organizuojamas pirmumo principu, t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę Finansuotojai.

5.13. Finansuotojas negali vienam Kredito gavėjui per 12 (dvylika) mėnesių skolinti daugiau negu 500 Eur.

5.14. Finansuotojas negali siūlyti skolinti daugiau, negu yra lėšų Finansuotojo sąskaitoje. Finansuotojui, Aukciono metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Kredito gavėjui, jo sąskaitoje esanti atitinkama suma yra rezervuojama šiam konkrečiam Kreditui. Finansuotojas, pateikęs Siūlymą, negali teikti naujo Siūlymo iš rezervuotos sumos ir/arba pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą. Operatorius panaikina Finansuotojo lėšų rezervavimą kai Aukcionas neįvyksta. Tokiu atveju Vartotojas gali laisvai disponuoti savo sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota lėšų suma.

5.15. Operatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Vartotojo Paraišką ir/arba Finansuotojo Siūlymą.

5.16. Operatorius apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti Kreditą informuoja Vartotoją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS) ir/arba elektroniniu paštu ir/arba skambindamas į Platformos duomenų bazėje registruotą Vartotojo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą Vartotojo Savitarnos Sistemoje.

5.17. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, esant poreikiui, Operatoriaus prašymu Vartotojas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Vartotojo mokumą ar patikrinti Vartotojo pateiktą informaciją. Pakartotinė vartotojo mokumo patikra pradedama po to, kai Vartotojas į Operatoriaus sąskaitą perveda 5 (penkių) Eurų pakartotinės patikros mokestį ir jam pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

5.18. Operatorius turi teisę atsisakyti svarstyti Vartotojo pateiktą Paraišką gauti Kreditą, jeigu Vartotojas yra pažeidęs bet kurią šių Naudojimosi taisyklių nuostatą, jei Vartotojas su Paraiška pateikė melagingą arba nepilną informaciją ir/arba kitais atvejais.

5.19. Operatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti Kredito sumą. Jeigu Vartotojas nesumažina savo nurodytos Kredito sumos, Operatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos.

5.20. Kai Paraiška yra Operatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam negu 14 dienų terminui.

5.21. Jeigu Paraiška visu šimtu procentu yra užpildoma greičiau nei per terminą, kuriam Paraiška buvo perkelta į Aukciono skiltį, Kredito gavėjas turi teisę nepraėjus 14 dienų gauti Kreditą.

5.22. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 14 dienų, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir Kredito sutartis nesudaroma.

5.23. Operatorius negali būti laikomas kaltu ir/arba pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas neįvyksta.

5.24. Kai paraiška yra užpildoma 100 procentų, Operatorius apie tai informuoja Vartotoją, suformuoja Kredito gavėjo sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį prievolių pagal šią sutartį vykdymui užtikrinti, bei išsiunčia šiuos dokumentus Platformos duomenų bazėje registruotu Vartotojo elektroninio pašto adresu.

5.25. Kredito suma yra išmokama pavedimu į Kredito gavėjo Paysera sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje arba tikslinio Kredito atveju iš anksto žinomiems piniginių lėšų gavėjams (pvz. refinansavimo atveju - kitoms kredito įstaigoms).

5.26. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už Kredito sumos įskaitymą į Vartotojo sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Vartotojas.

5.27. Automatinis perleidimas Operatoriui

5.27.1. Kai kyla bendrųjų sąlygų pažeidimas, nustatomas Apsunkinimas dėl Įkeisto Nekilnojamojo daikto (Hipotekos objekto), ar Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės ar kitais atvejais), kai operatorius nutraukia Paskolos sutarties galiojimą ar pritaiko kitas Bendrųjų sąlygų numatytas poveikio priemones jų sąlygomis ir tvarka Finansuotojo Reikalavimo teisė, kurią jis turi prieš Paskolos gavėją automatiškai, perleidžiama operatoriui.

5.27.2. Automatinis Finansuotojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta, kai operatorius išsiunčia Paskolos davėjui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Operatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos sutarties nutraukimą ir/arba reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu žinomu Paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Toks pranešimas laikomas tinkamai įteiktu Paskolos gavėjui praėjus 5 kalendorinėms dienoms po laiško išsiuntimo arba po 12 valandų po pranešimo išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis.

5.27.3. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Operatorius grąžina Finansuotojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, Platrofros operatoriaus tiklalapyje https://procentas.lt/dokumentai patalpintuos, patvirtintuose ir nuroduose Paslaugų Įkainiuose bei lėšas, kurios priklauso Operatoriui pagal Naudojimosi Sutartį (Administravimo mokestis, baudos, Delspinigiai, ir kt.).

5.27.4. Tokio reikalavimo teisės perleidimo tikslas yra suteikti teisinę galimybę Operatoriui užtikrinti Paskolos davėjo interesus ir vykdyti visus veiksmus, kurie yra būtini, kad Paskolos gavėjas tinkamai įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, bei vykdyti priverstinį išieškojimą iš įkeisto Nekilnojamojo daikto (Hipotekos objekto) pagal Hipoteką.

5.27.5. Paskolos davėjas patvirtina, kad įvykus reikalavimo teisės perleidimui, Operatorius turės savo vardu (su neribota teise įgalioti trečiąjį asmenį) pasirašyti visus reikiamus dokumentus, atlikti visus procesinius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinio ir priešieškinio pareiškimą, pareikšto ieškinio atsisakymą ir jo pripažinimą, taikos sutarties sudarymą, vykdomojo rašto gavimą, pateikimą jį vykdymui, prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą, kreiptis į institucijas ir įstaigas, teikti prašymus, gauti pagal pateiktus prašymus dokumentus, kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl įsipareigojimų vykdymo, vykdyti derybas su Paskolos gavėju.

5.27.6. Operatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Finansuotojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą bei įvykdyti Hipoteka užtikrintus Paskolos gavėjo įsipareigojimus, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Finansuotojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.

5.27.7. Operatorius turi teisę savo nuožiūra laisvai disponuoti kreditoriaus teisėmis pagal šią Sutartį bei Hipoteką (Sutartinės Hipotekos sutartį), ir naudotis turimais dokumentais, ir Operatoriaus turima informacija apie Paskolos gavėją.

5.27.8. Finansuotojas patvirtina, kad Reikalavimo teisės perleidimas yra neterminuotas ir neatšaukiamas.

5.27.9. Skolos išieškojimo išlaidas (notaro, advokato, antstolio, varžytynių, teismo, skolų išieškojimo įmonės ir pan.) iš Paskolos gavėjo bendra civiline tvarka išieško Operatorius.

6. KREDITO SUTARTIES SUDARYMAS ĮKEIČIANT TURTĄ HIPOTEKA.

6.1. Bendrosios sąlygos paskolos su turto įkeitimu sutarties sudarymui:

6.2. Finansuotojas elektroniniu būdu teikia šį įpareigojantį Siūlymą sudaryti Paskolos su Nekilnojamojo Daikto įkeitimu sutartį (Siūlymas) Portale www.procentas.lt, kuris yra administruojamas UAB „Procentas“, į. k. 301494583, buveinė K.Donelaičio g. 78 veiklos adresas – Jonavos 204 A, LT44132 Kaunas, Lietuva. (Operatorius);

6.3. Paskolos su Nekilnojamojo daikto įkeitimu sutartis yra daugiašalis sandoris, kurį sudaro Siūlymas dėl Paraiškos, kurie kartu sudaro Paskolos sutarties Specialiąsias sąlygas (Specialiosios sąlygos) ir Portale skelbiamos Paskolos su Bendrosios sąlygos su visais pakeitimais ir papildymais, kurios galioja visoms šios Sutarties šalims (Bendrosios sąlygos);

6.4. Paskolos gavėjas savo prievoles pagal šią Sutartį užtikrina Nekilnojamojo daikto (Hipotekos Objekto) Hipoteka, joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

6.5. Finansuotojas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi Sutartimi, ją patvirtino ir įsipareigoja laikytis jos sąlygų. Naudojimosi sutartis taikoma šiai Paskolos sutarčiai.

6.6. Finansuotojas pareiškia, kad neprieštarauja, kad Operatorius yra nurodomas Kreditoriumi su Paskolos gavėju sudaromoje Sutartinės Hipotekos sutartyje (Hipotekoje), ir prisiima visas kreditoriaus teises ir pareigas pagal jos sąlygas nuo sutarties sudarymo momento.

6.7. Hipoteka, kai bus sudaryta sukurs:

6.7.1. Operatoriaus naudai, prioritetą ir eiliškumą, kuris nurodytas pagal Hipotekos sąlygas, išsireikalauti pirmiau už visus (jei yra) trečiųjų asmenų Apsunkinimus ir reikalavimus, išskyrus tuos, kuriems teisė suteikia pirmenybę.

6.8. Siūlymo objektas ir esminės sąlygos:

6.8.1. Finansuotojas pateikia šį įpareigojantį Paskolos siūlymą siekdamas sudaryti Paskolos sutartį su Portale registruotu Paskolos gavėju pagal Paskolos gavėjo patvirtintą Paskolos Paraišką, Paskolos gavėjui užtikrinus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį Hipoteka:

6.8.2. Finansuotojas laisvai disponuoja Reikalavimo teise, kylančia iš šio Siūlymo Paskolos gavėjui, pagal šią Paskolos sutartį Naudojimosi sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.8.3. Paskolos gavėjas sutiko ir susipažino su Hipotekos ir Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąlygas ir jam buvo suteikta tinkama galimybė pareikšti pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

6.9. Turto įkeitimas:

6.9.1. Nekilnojamasis turtas, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, operatoriui įkeičiamas hipotekos (įkeitimo) sutartimi, kuri registruojama hipotekos registre.

6.9.2. Klientas įsipareigoja be raštiško operatoriaus sutikimo įkeisto turto niekam daugiau neįkeisti ir neperleisti, nenuomoti ir kitaip nesuvaržyti teisių į jį, tinkamai jį saugoti ir eksploatuoti.

6.9.3. Visas hipotekos (įkeitimo) sutarties sudarymo, įskaitant ir vėlesnius jos pakeitimus ir (ar) papildymus, notaro patvirtinimo, hipotekos (įkeitimo) įregistravimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir išregistravimo išlaidas apmoka paskolos gavėjas.

6.10. Turto draudimas:

6.10.1. Paskolos gavėjas privalo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, nuo turto įkeitimo operatoriui momento iki turto įkeitimo ar hipotekos pabaigos, Operatoriui priimtinoje draudimo bendrovėje ar draudimo brokerių įmonėje būti apdraudęs visą Operatoriui įkeičiamą nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę) ir kilnojamąjį turtą (išskyrus turtines teises, vertybinius popierius).

6.10.2. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudiko išmokėta draudimo išmoka turi būti nukreipta įkeisto turto vertei atkurti. Operatorius turi teisę patikrinti, ar draudimo išmoka panaudota įkeisto turto vertei atkurti.

6.11. Turto vertinimas:

6.11.1. Turto rinkos vertės ataskaitą Operatoriui pateikia paskolos gavėjas.

6.11.2. Klientui pageidaujant turto vertinimą atlieka įmonė UAB „Nidulus appraisal“, kuri yra LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka įrašyta į Išorės turto vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą ir turi teisę vertinti turtą.

6.11.3. Operatorius turi teisę atsisakyti priimti turto vertinimo ataskaitą, jei yra pagrindas manyti, kad ataskaita neatitinka realios įkeisto turto kainos.

6.12. Leistinas apsunkinimas:

6.12.1. Paskolos gavėjas yra vienintelis teisinis ir faktiškasis savo turto savininkas ir turi teisę juo disponuoti ir jam negalioja joks apsunkinimas, išskyrus leistiną apsunkinimą:

6.12.2. Hipoteka ir Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės.

6.12.3. Hipoteka, kuri nustatyta ar galioja iš anksto gavus Operatoriaus rašytinį sutikimą.

6.12.4. Bet kokie suvaržymai atsirandantys dėl teisės veikimo ir Paskolos gavėjui vykdant įprastą ūkinę komercinę veiklą, ir kurie nėra Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ar neveikimo rezultatas.

6.12.5. Bet kokie tarpusavio suderinimo ar įskaitymo sandoriai sudaryti tarp Paskolos gavėjo šiam vykdant įprastus bankinius sandorius su tikslu išlyginti debito ir kredito balansą.

6.13. Kai Paraiška yra Operatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam negu 14 dienų terminui.

6.14. Jeigu Paraiška visu šimtu procentu yra užpildoma greičiau nei per terminą, kuriam Paraiška buvo perkelta į Aukciono skiltį, Kredito gavėjas turi teisę nepraėjus 14 dienų gauti Kreditą.

6.15. Asmuo, turinti teisę gauti kreditą po sėkmingo aukciono, per 10 d. d. privalo parengti visus reikalingus dokumentus hipotekos sandoriui, suderinti laiką su Operatoriumi bei Kauno m. veikiančiu notarų biuru.

6.16. Kreditas yra išmokamas tik po nekilnojamojo turto įkeitimo/hipotekos sandorio patvirtinimo gavimo.

6.17. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 14 dienų, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir Kredito sutartis nesudaroma.

6.18. Operatorius negali būti laikomas kaltu ir/arba pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas neįvyksta.

6.19. Kai paraiška yra užpildoma 100 procentų, Operatorius apie tai informuoja Vartotoją, suformuoja Kredito gavėjo sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį prievolių pagal šią sutartį vykdymui užtikrinti, bei išsiunčia šiuos dokumentus Platformos duomenų bazėje registruotu Vartotojo elektroninio pašto adresu.

6.20. Kredito suma yra išmokama pavedimu į Kredito gavėjo Paysera sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje arba tikslinio Kredito atveju iš anksto žinomiems piniginių lėšų gavėjams (pvz. refinansavimo atveju - kitoms kredito įstaigoms).

6.21. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už Kredito sumos įskaitymą į Vartotojo sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Vartotojas.

6.22. Automatinis perleidimas Operatoriui

6.22.1. Kai kyla bendrųjų sąlygų pažeidimas, nustatomas Apsunkinimas dėl Įkeisto Nekilnojamojo daikto (Hipotekos objekto), ar Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės ar kitais atvejais), kai Operatorius nutraukia Paskolos sutarties galiojimą ar pritaiko kitas Bendrųjų sąlygų numatytas poveikio priemones jų sąlygomis ir tvarka Finansuotojo Reikalavimo teisė, kurią jis turi prieš Paskolos gavėją automatiškai, perleidžiama Operatoriui.

6.22.2. Automatinis Finansuotojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta, kai Operatorius išsiunčia Paskolos davėjui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Operatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos sutarties nutraukimą ir/arba reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, pranešimu trumpąja SMS žinute, pranešimu Operatoriaus platformoje ar paskutiniu žinomu Paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Toks pranešimas laikomas tinkamai įteiktu Paskolos gavėjui praėjus 5 kalendorinėms dienoms po laiško išsiuntimo arba po 12 valandų po pranešimo išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis.

6.22.3. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Operatorius grąžina Finansuotojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, Platrofros operatoriaus tiklalapyje https://procentas.lt/dokumentai patalpintuos, patvirtintuose ir nuroduose Paslaugų Įkainiuose bei lėšas, kurios priklauso Operatoriui pagal Naudojimosi Sutartį (Administravimo mokestis, baudos, Delspinigiai, ir kt.).

6.22.4. Tokio reikalavimo teisės perleidimo tikslas yra suteikti teisinę galimybę Operatoriui užtikrinti Paskolos davėjo interesus ir vykdyti visus veiksmus, kurie yra būtini, kad Paskolos gavėjas tinkamai įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, bei vykdyti priverstinį išieškojimą iš įkeisto Nekilnojamojo daikto (Hipotekos objekto) pagal Hipoteką.

6.22.5. Paskolos davėjas patvirtina, kad įvykus reikalavimo teisės perleidimui, Operatorius turės savo vardu (su neribota teise įgalioti trečiąjį asmenį) pasirašyti visus reikiamus dokumentus, atlikti visus procesinius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinio ir priešieškinio pareiškimą, pareikšto ieškinio atsisakymą ir jo pripažinimą, taikos sutarties sudarymą, vykdomojo rašto gavimą, pateikimą jį vykdymui, prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą, kreiptis į institucijas ir įstaigas, teikti prašymus, gauti pagal pateiktus prašymus dokumentus, kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl įsipareigojimų vykdymo, vykdyti derybas su Paskolos gavėju.

6.22.6. Operatorius vykdo priverstinį išieškojimą iš įkeisto Nekilnojamojo daikto (Hipotekos objekto) pagal Hipoteką ir atlieka visus su tuo susijusius veiksmus sutarties sąlygomis ir tvarka.

6.22.7. Operatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Finansuotojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą bei įvykdyti Hipoteka užtikrintus Paskolos gavėjo įsipareigojimus, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Finansuotojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.

6.22.8. Operatorius turi teisę savo nuožiūra laisvai disponuoti kreditoriaus teisėmis pagal šią Sutartį bei Hipoteką (Sutartinės Hipotekos sutartį), ir naudotis turimais dokumentais, ir Operatoriaus turima informacija apie Paskolos gavėją.

6.22.9. Finansuotojas patvirtina, kad Reikalavimo teisės perleidimas yra neterminuotas ir neatšaukiamas.

6.22.10. Skolos išieškojimo išlaidas (notaro, advokato, antstolio, varžytynių, teismo, skolų išieškojimo įmonės ir pan.) iš Paskolos gavėjo bendra civiline tvarka išieško Operatorius.

6.23. Kreditas išduodamas į Kredito gavėjo sąskaita tik tuomet, kai yra tinkamai įforminti visi Finansiniai Dokumentai, visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, įregistruota Nekilnojamojo daikto Hipoteka ir Operatoriui pateikti tai patvirtinantys dokumentai, kurie savo turiniu ir forma jam yra priimtini. Taip pat, paskola išduodama tik tada, kai nėra nei vieno Bendrųjų kredito sutarties sąlygų punko pažeidimo ar potencialaus pažeidimo, neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir Operatoriaus nuomone nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks Pažeidimas gali atsirasti ateityje.

6.24. Šio skyriaus nuostatos galioja tik sudarant kredito sutarti įkeičiant turtą hipoteka.

6.25. Kur aprašytas pinigų surinkimas? Kiek dienų rinks, kas po to kaip hipiteka, kt reikalai.

7. MOKĖJIMAI PAGAL KREDITO SUTARTĮ

7.1. Kredito gavėjas moka Kredito sumą, Palūkanas ir kitus mokesčius pagal patvirtintą Kredito sutarties grafiką.

7.2. Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito sumos nuo tos dienos (imtinai), kai Kreditas įskaitomas į Kredito gavėjo Paysera sąskaitą.

7.3. Kredito gavėjo mokama suma susidaro iš: Finansuotojams mokamos Kredito sumos, Palūkanų, ir Operatoriui mokamų Sutarties sudarymo mokesčio, Administravimo mokesčio, delspinigių Kredito gavėjo rizikos įvertinimo mokesčio ir kt. mokėjimų, kurie yra viešai skelbiami Platformos operatoriaus tiklalapyje.

7.4. Kredito gavėjas Rizikos įvertinimo mokestį sumoka prieš atlikdamas vartotojo kreditingumo/rizikos vertinimą pagal numatytas kreditingumo/rizikos vertinimo modelį. Operatorius šią sumą nurašo nuo Kredito gavėjo Paysera sąskaitos.

7.5. Kredito gavėjas paskolos administravimo ir sutarties sudarymo mokesčius moka kartu su paskolos įmokomis. Paskolos administravimo ir sutaries sudarymo mokestis negali viršyti 0,04% per dieną nuo bendros vartojimo kredito sumos. Operatorius šią sumą nurašo kartu su mokėtina kredito dalimi ir palūkanomis nuo Kredito gavėjo Paysera sąskaitos.

7.6. Kredito gavėjas grąžina Kredito sumą bei sumoka Palūkanas laikydamasis Specialiosiose sąlygose nustatyto Kreditogrąžinimo grafiko, pagal Operatoriaus mokėjimo pranešime pateiktus nurodymus. Jeigu mokėjimo pranešime nurodyta informacija skiriasi nuo Kredito sutarties grafiko, kuris yra patalpintas Vartotojo savitarnos sistemoje, Vartotojas mokėjimus turi vykdyti pagal Kredito grąžinimo grafiką. Kartu Kredito gavėjas moka Palūkanas, Administracinį mokestį ir kitus mokėjimus pagal Kredito grąžinimo grafiką.

7.7. Kredito gavėjas einamąjį mokėjimą atlieka į savo Vartotojo Paysera sąskaitą, iš kurios Operatorius paskirsto lėšas Finansuotojams ir Operatoriui pagal Kredito gavėjo jam suteiktą įgaliojimą. Kredito gavėjo Įgaliojimo suteikimas Operatoriui per Paysera sistemą yra esminė šių Platformos Naudojimosi taisyklių ir Kredito sutarties sąlyga, be kurios Operatorius nebūtų sudaręs šios ir/ar Kredito Sutarties, ir reikalinga Operatoriui užtikrini, kad Vartotojas tinkamai vykdys savo prisiimtus įsipareigojimus. Vartotojui atšaukus įgaliojimą, Operatorius neturės galimybės automatiškai nuskaityti Kredito gavėjo mokėjimų, ir Operatorius tai laikys esminiu Kredito sutarties ir šių Platformos Naudojimosi taisyklių pažeidimu. Tokiu atveju Operatorius gali nutraukti Kredito sutartį bet kuriuo metu (įskaitant, bet neapsiribojant, kai nėra jokio pradelsto mokėjimo) arba reikalauti iš Kredito gavėjo Kredito sumą atitinkančios baudos, kuri laikoma minimaliais Operatoriaus ir Finansuotojų nuostoliais, bei atlyginti Operatoriui ir Finansuotojams visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia delspinigiai ar kitos netesybų formos.

7.8. Lėšas Kredito gavėjas į savo Paysera sąskaitą privalo pervesti taip, kad pinigai sąskaitoje būtų įskaityti ne vėliau negu mokėjimų nuskaitymo dieną (t.y. Kredito ir kitų įmokų mokėjimų dieną).

7.9. Tuo atveju, jeigu Platforma, automatiškai nurašanti lėšas iš Kredito gavėjo Paysera sąskaitos, neras visų ar dalies mokėjimui skirtų lėšų Kredito gavėjo Paysera sąskaitoje, tai reikš, kad Kredito gavėjas praleido mokėjimo terminą ir tokiu atveju Kredito gavėjas privalo mokėti delspinigius, ir/arba kitus mokėjimus kaip kad yra nurodyta šiose Platformos Naudojimosi taisyklėse, Platformos operatoriaus tiklalapyje patalpintame ir patvirtiname kaininke adresu https://procentas.lt/dokumentai ar Kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

7.10. Palūkanų pajamos, Finansuotojų uždirbtos skolinant lėšas per Platformą, yra apmokestinamos ir deklaruojamos pagal Finansuotojo gyvenamosios vietos teisės aktus. Operatorius nėra ir negali būti atsakingas už tinkamą prievolių, susijusių su pajamų apmokestinimu, įvykdymu.

7.11. Kredito gavėjas turi teisę sumokėti likusį mokėti Kreditą, Administravimo mokestį, kitus taikomus mokesčius ir palūkanas bet kuriuo metu be jokių apribojimų prieš tai raštu pranešęs Operatoriui ir gavęs patvirtintą mokėtiną sumą.

7.12. Iš Kredito gavėjo sąskaitos nuskaitomos sumos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia – delspinigiai (jei yra) ir mėnesinis administravimo mokestis, antra Palūkanos ir Kredito grąžinimo suma.

7.13. Kredito gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be Operatoriaus sutikimo.

7.14. Operatorius turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Kredito sumą, Palūkanas, Administravimo mokestį, delspinigius ir kitus pradelstus mokėjimus LR Civilinio kodekso ir Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje numatytais pagrindais, taip pat Kredito gavėjui deklaruojant kad įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Kredito gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių Operatorius gali konstatuoti, kad Kredito gavėjas šiurkščiai pažeidė Kredito sutartį (esminis Sutarties pažeidimas) ir Operatorius turės teisę nutraukti Kredito sutartį ir perimti Reikalavimo teises. Operatorius elektroniniu laišku, pranešimu sistemoje, trumpąja SMS žinute ar registruotu laišku išsiunčia pranešimą Kredito gavėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo telefono numeriu, el. pašto ar gyvenamosios vietos adresu apie pradelstą mokėjimą, o taip pat apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms kalendorinėms po jo išsiuntimo.

8. PLATFORMOS MOKĖJIMO SISTEMA

8.1. Platforma mokėjimus ir įskaitymus vykdo per UAB „Paysera LT“ valdomą Paysera elektroninių pinigų platformą, kurioje Vartotojas turi atsidaręs Vartotojo Paysera sąskaitą. Kredito suteikimo atveju piniginės lėšos yra nuskaitomos iš Finansuotojo Paysera sąskaitos ir per Operatoriaus saugią tarpinę sąskaitą įskaitomos į Kredito gavėjo Paysera sąskaitą arba už Kredito gavėją kitiems subjektams. Kredito gavėjui grąžinant Kreditą, lėšos iš Kredito gavėjo sąskaitos pervedamos į Operatoriaus saugią tarpinę sąskaitą ir Operatorius paskirsto pinigines lėšas Finansuotojams. Piniginės lėšos yra įskaitomos į Operatoriaus sąskaitą tik tuo atveju, kai tai yra Operatoriui priklausančios lėšos – Administravimo mokestis, delspinigiai, mokestis už kredito gavėjo rizikos įvertinimą, ir kt. mokesčiai.

8.2. Operatorius lėšų įskaitymą ir nuskaitymą vykdo pagal Vartotojo suteiktą įgaliojimą per Paysera sistemą ir tik ta apimtimi.

8.3. Operatorius nėra piniginių lėšų, priklausančių Finansuotojui ir/arba Kredito gavėjui, valdytojas. Operatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Vartotojų funkcinių nurodymų vykdymą, o ne už konkrečių sprendimų priėmimą.

8.4. Operatorius neatsako už Vartotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Vartotojo sprendimo priėmimo ir/arba melagingos Kredito gavėjo suteiktos informacijos ir/arba tais atvejais, kai Vartotojas atidavė ir/arba prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Platformos ir/arba tais atvejais kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Operatoriumi, veiklos, įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir/arba nuskaitymai.

8.5. Operatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojo sąskaitoje ir kuriems nėra suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Kredito sutartis ir šias Platformos Naudojimosi taisykles.

8.6. Visi Vartotojų Paysera sąskaitose atlikti pavedimai gali būti fiksuojami Vartotojo paskyroje Platformoje ir / arba Paysera sistemoje.

8.7. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui apie klaidingai į Paysera sąskaitą įskaitytas arba iš Paysera sąskaitos nurašytas lėšas. Paysera sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Vartotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Operatoriaus pareikalavimo dienos grąžinti į Paysera sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas. Vartotojui per 5 darbo dienas negrąžinus klaidingai į Vartotojo Paysera sąskaitą įskaitytų lėšų, Operatorius turi teisę vienašališkai nurašyti šią sumą nuo Vartotojo Paysera sąskaitos.

9. VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS

9.1. Kredito gavėjo nesugebėjimas laiku pervesti lėšų pagal Kredito grafiką reikš, kad Kredito gavėjas papildomai privalės mokėti:

 • Nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos - 0,05 proc. delspinigius nuo pradelsto Kredito ir Palūkanų – už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Operatoriaus nuosavybė. Delspinigiai negali būti skaičiuojami už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį;
 • Nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos – delspinigius nuo pradelsto mėnesinio Administravimo mokesčio – už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Operatoriaus nuosavybė.

9.2. Apie tai, kad Kredito gavėjas vėluoja sumokėti, jis yra informuojamas elektroniniu laišku, pranešimu sistemoje ir/arba SMS pranešimu. Neinformavimas apie tai, neatleidžia Kredito gavėjo nuo savo visų įsipareigojimų vykdymo.

9.3. Operatorius turi teisę perduoti išieškojimą iš Kredito gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Kredito gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir/arba padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus. Dienų skaičius, po kurių Kreditas gali būti perduotas teismui arba išieškotojams – 45 dienos.

9.4. Kredito sutartis galės būti nutraukta vienašaliu Operatoriaus pareiškimu Kredito sutarties Bendrosiose sąlygose ir šiose Naudojimosi taisyklėse nurodytais atvejais.

9.5. Operatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų nevykdymą.

9.6. Finansuotojas ir Kredito gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Operatorius gali perimti Finansuotojų Reikalavimo teises šiose Naudojimosi taisyklėse, Kredito Sutarties numatytais atvejais, bei kai tai yra būtina užtikrinti Kredito sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą, su tikslu Operatoriui vykdyti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Finansuotojo interesus ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Finansuotojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta, kai Operatorius išsiunčia Finansuotojui Platformos duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Operatorius išsiunčia pranešimą Kredito gavėjui apie Kredito sutarties nutraukimą ir reikalavimo teisės perleidimą Platformos duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, trumpąja SMS žinute, pranešimu Operatoriaus platformoje ar paskutiniu žinomu Kredito gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Operatoriusgrąžins Finansuotojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose.

9.7. Operatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Finansuotojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Kredito gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Finansuotojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.

9.8. Kredito gavėjas patvirtina, kad Finansuotojo asmuo neturi jam esminės reikšmės.

9.9. Finansuotojas patvirtina, kad Kredito gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.

9.10. Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Operatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo grafiką Kredito sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

9.11. Iš Kredito gavėjo nuskaitomos sumos paskirstomos tokia tvarka:

 • Pirma eile – mėnesinis administravimo mokestis
 • Antra eile - Palūkanos ir Kredito grąžinimo suma.

Pradelsusio mokėti įmokas Kredito gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Kredito gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka:

 • Pirma eile – Operatoriui priklausantys delspinigiai nuo administravimo mokesčio, Operatoriui priklausantis administravimo mokestis;
 • Antra eile - Finansuotojams priklausančios Palūkanos nuo nesumokėtos sumos;
 • Trečia eile - Finansuotojams priklausanti Kredito suma ir palūkanos;

Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka– pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Operatoriaus patirtos išlaidos (žyminis mokestis, vykdomo rašto, teismo, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių kaštai, Operatoriaus mokestis pan.).

9.12. Kredito gavėjas negali reikšti pretenzijų, kad jis negavo Operatoriaus siunčiamų pranešimų, jei jis neinformavo apie savo elektroninio pašto adreso ar mobiliojo telefono numerio pasikeitimą, o Operatorius pranešimą išsiuntė paskutiniu Kredito gavėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar mobiliojo telefono numeriu.

9.13. Kredito gavėjas sutinka, kad Operatorius pranešimus taip pat siųstų automatinėmis telefoninio ryšio priemonėmis.

10. KAINODARA

10.1. Visi Platformos operatoriaus taikomi patvirtinti mokesčiai, jų dydžiai pateikiami Operatoriaus portale https://procentas.lt/dokumentai

10.2. Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą tarp Vartotojo banko sąskaitos ir Paysera sąskaitos yra dengiami Vartotojo.

10.3. Kredito gavėjui taikomas rizikos įvertinimo mokestis pagal tuo metu galiojančius Platformos Paslaugų įkainius.

10.4. Kredito gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Kredito gavėjo vėlavimo mokėti Kreditą kaip yra nurodyta šiose Naudojimosi taisyklėse ir Kredito sutarties sąlygose.

10.5. Visi Vartotojo mokami mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Platformoje tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose.

10.6. Kredito gavėjas moka Sutarties sudarymo mokestį Operatoriui pagal Kredito sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

10.7. Kredito gavėjas moka Administravimo mokestį Operatoriui už kiekvieną mėnesį iki Kredito sutarties pasibaigimo dienos pagal Kredito sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

10.8. Jei Kredito gavėjo mokamų Kredito grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.

11. VARTOTOJO ASMENS DUOMENYS

11.1. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

11.2. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

11.2.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 11.4. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais;

11.2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

11.3. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Lietuvos bankas, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 11.2. punkte nurodytus asmens duomenis.

11.4. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą. 11.4 punkte nurodyti duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo, kreditingumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo, taikomos teisinės prievolės įvykdymo bei teisėto intereso tikslais. Duomenis prašoma pateikti ir jie yra saugomi remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, 2013 m. kovo 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-62 patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatais, LR Finansų įstaigų įstatymu ir jų pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamų duomenų saugojimo terminus.

11.5. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 11.4. p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

11.6. Bendrovė turi teisę kliento asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais perduoti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos bankas, UAB „Skolų rizikos sprendimai“, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

11.7. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

11.7.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams perduodami ir buvo perduoti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija yra teikiama nemokamai, išskyrus atvejį, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė gali: a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

11.7.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

11.7.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazės), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Valstybės įmonės Registrų centras gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

11.7.4. turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Klientas gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 Eur mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@procentas.lt iš www.procentas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Bendrove. Nesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kliento prieiga prie sistemos panaikinama per 3 darbo dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia sutikimą.

11.7.5. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Klientas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; Klientas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

11.7.6. pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Klientas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Bendrovei nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Klientui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba Klientas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kliento priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kliento sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Klientą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Bendrovė informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

11.7.7. teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroninias kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi; ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam perduodami asmens duomenys.

11.8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, įgyvendinant 11.7. punkte nurodytas Klineto teises. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

11.9. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų kliento ir Bendrovės, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius ir vaizdo pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami tapatybės nustatymo, vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

11.10. Operatorius turi teisę naudoti nuasmenintus Vartotojų duomenis su tikslu analizuoti duomenis įvairiais statistiniais pjūviais su siekiu atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų kokybę, siekiant sumažinti rizikas ir pan. Operatorius turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.

11.11. Vartotojas sutinka, kad Operatorius turi teisę atskleisti Vartotojo duomenis (tais atvejais kai neįmanoma jų neatskleisti ir kai tai yra pagrįstai būtina):

 • Operatoriaus paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);
 • Kai Operatorius yra įpareigotas tai padaryti dėl galiojančių teisės aktų.

11.12. Vartotojas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Operatorių apie:

 • Bet kokius asmens duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją;
 • Staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Kredito gavėjo mokumas;
 • Apie Kredito sumos panaudojimą ne tam tikslui, kuris buvo nurodytas Paraiškoje;
 • Kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Kredito gavėjo galimybės tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Kredito gavėjo finansinę padėtį ateityje (pvz. naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos vartojimo sutartys, lizingas ir kt.));
 • Apie bet kokį arbitražinį, teisminį ir/arba kitą procesą (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Kredito gavėjo arba yra inicijuotas prieš Kredito gavėją, jeigu tai gali pabloginti Kredito gavėjo padėtį.

11.13. Kredito gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį, Operatorius turi teisę, prieš tai tinkamai informavęs Kredito gavėją, Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus 35 dienas, suteikti Kredito gavėjo asmens duomenis jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;

11.14. Operatorius Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų ir siūlymo pateikimo, investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Platformos Vartotoju metu.

11.15. Kredito gavėjo pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir patvirtinimas, kad santuokos atveju paskola yra šeimos įsipareigojimas yra neatskiriama šių Naudojimosi taisyklių dalis.

11.16. Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Bendrovė pažeidė jo teises bei teisėtus interesus turi teisę kreiptis į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją (elektroninio pašto adresas - ada@ada.lt) arba savo teises ginti kreipiantis į teismą.

11.17. Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 11 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 11 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

12. OPERATORIAUS NEMOKUMAS

12.1. Pradėjus Operatoriaus bankroto bylą yra nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos Kredito sutartys.

12.2. Bankroto administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija, kad būtų tinkamai vykdomos galiojančios Kredito sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla, būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.

12.3. Operatoriaus bankrotas neturi įtakos tarp Vartotojų sudarytoms Kredito sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal Operatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Kreditus.

13. OPERATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

13.1. Operatorius nėra atsakingas už:

13.1.1. Vartotojo pateiktų Operatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir atitikimą realybei;

13.1.2. Vartotojo neteisėtą elgesį ir/arba Naudojimosi taisyklių pažeidimą, prievolių ir įsipareigojimų nevykdymą pagal Kredito sutartį;

13.1.3. Platformoje sudarytų Kredito sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą;

13.1.4. Už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios;

13.1.5. Netiesioginius nuostolius;

13.1.6. Platformos turinį ir informaciją, įvestą Platformos Vartotojų.

13.1.7. Vartotojų sąskaitos administratoriaus UAB EVP International veiksmus ir/arba neveikimą;

13.2. Operatorius yra Kredito sutarties šalis pagal jos sąlygas.

13.3. Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Platformoje siūlomas sutarčių formas ir turi pranešti Operatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.

13.4. Operatorius nėra atsakingas už jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Kredito gavėjui ir/arba Finansuotojui per Portalą sudarant ir/arba vykdant Kredito ar vartojimo kredito sutartis.

14. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS

14.1. Vartotojas turi teisę Platformoje perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisękitam Vartotojui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise įgyta pagal Kredito sutartį.

14.2. Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę Vartotojas savitarnos sistemoje turi pažymėti Reikalavimo teisę, kurią jis nori perleisti ir patvirtinti Siūlymą dėl reikalavimo teisės perleidimo.

14.3. Vartotojas turi teisę parduoti Reikalavimo teisę už didesnę arba mažesnę kainą, nei Reikalavimo teisės vertė. Ši suma bus laikoma kaina, kurią vienas Vartotojas turi sumokėti kitam Vartotojui už Reikalavimo teisę.

14.4. Vartotojo Siūlymas perleisti Reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu pasiūlymu įsigyti Reikalavimo teisę nuo jo patvirtinimo momento ir Siūlymą gali priimti kiti Vartotojai.

14.5. Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su nuasmeninta informacija apie Kredito gavėją, nurodyta šios Naudojimosi Sutarties 5.6. sąlygoje, tačiau Operatorius perleidimo metu neatskleis Vartotojo asmens duomenų.

14.6. Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų (nerezervuotų) lėšų suma Depozitinėje sąskaitoje.

14.7. Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant nuo Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę Paysera sąskaitos ir per Operatoriaus tarpinę sąskaitą įskaitant į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę per Paysera sąskaitą.

14.8. Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įvykdymo dienos Platformoje pasikeičia Reikalavimo teisės turėtojas ir jis turi teisę į visus esamus ir būsimus mokėjimus ir teises pagal įgytą Reikalavimo teisę.

14.9. Vartotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa teisinių santykių šalimi su Operatoriumi ir Kredito gavėju ta apimtimi, kuria buvo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę, ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę.

14.10. Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta hipoteka ar kitu prievolės įvykdymo užtikrinimu, Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojas, kuris parduoda Reikalavimo teisę, perleidžia savo teises į užtikrinimo priemonę Vartotojui, kuris perka Reikalavimo teisę.

14.11. Kredito gavėjas sutinka, kad Vartotojas gali perleisti Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Kredito sutartį kitam Vartotojui. Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui, Operatorius informuoja Kredito gavėją Platformos duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba pranešimu Platformos Vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai bus laikoma tinkamu pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą pagal LR CK 6.109 straipsnį.

14.12. Operatorius turi teisę neleisti Vartotojams perleisti Reikalavimo teisių, jeigu Kredito gavėjas vėluoja įvykdyti savo mokėjimus pagal Kredito grąžinimo grafiką.

14.13. Nuo to momento, kai Operatorius perima Reikalavimo teisę iš Vartotojo dėl Kredito gavėjo nemokumo, Reikalavimo teisės perleidimas yra neleidžiamas.

15. AUTOMATINIS INVESTAVIMAS

15.1. Automatinio investavimo įrankis yra būdas Finansuotojams iš anksto nustatyti išankstinio investavimo parametrus ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai investuoti į Paraiškas bei teikti Siūlymus. Vartotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.

15.2. Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Finansuotojo Siūlymas prilyginamas Vartotojo asmeniškai pateiktam Siūlymui ir turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato šios Naudojimosi taisyklės.

15.3. Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų pasirinkimą, bei Paraiškų, į kurias investuoja kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.

16. KREDITO GAVĖJO TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

16.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 17.9. p. nustatytais būdais pranešti apie tai administratoriui ir (ii) grąžinti visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

16.2. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo: (i) šios sutarties 17.9. p. nustatytais būdais pranešti apie tai administratoriui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie šios sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos grąžinti visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas.

16.3. Jeigu sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos kredito gavėjo sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, kredito gavėjas turi teisę atsisakyti kredito sutarties, šios sutarties 17.9. p. nustatytais būdais pranešdamas administratoriui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šias Naudojimo taisykles ir apie tai pranešti Platformoje. Naudojimosi taisyklių pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Platformoje dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie naudojasi Platforma ir visiems sandoriams, sudarytiems per Platformą.

17.2. Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę atsisakytų šių Naudojimosi taisyklių pateikęs rašytinį pareiškimą. Toks nesutikimais neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Kredito sutartį (-is), sudarytas per Platformą, kurių šalis jis yra.

17.3. Vartotojas bet kada gali atsisakyti šių Naudojimosi taisyklių, kai jo iš Platformoje sudarytų Kreditų sutarčių kylančios prievolės ir įsipareigojimai kitų Vartotojų ir Operatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Platforma.

17.4. Operatorius gali bet kada nutraukti Naudojimosi taisykles, jei Vartotojas iš esmės pažeidžia šias Naudojimosi taisykles ir/arba kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Vartotojo kaltės). Tokiu atveju Operatorius gali riboti Vartotojo galimybę naudotis Platforma.

17.5. Naudojimosi taisyklės pradeda galioti nuo to momento, kai Vartotojas jas elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Platformoje, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių ir pareigų pagal Kredito sutartį įvykdymo ir/ar kol Vartotojas naudojasi Platforma.

17.6. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kredito sutartims šalių susitarimu gali būti taikoma kitos valstybės teisė.

17.7. Visi ginčai tarp Vartotojų ir Operatoriaus spendžiami derybų keliu. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos kompetentingame teisme.

17.8. Operatoriaus ir Kredito gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja VKĮ, yra apibrėžtos Platformos Vartojimo kredito sutarties Bendrosiose sąlygose.

17.9. Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią ir kitas sutartis gali būti pateikti administratoriui registruotu laišku ar elektroniniu paštu administratoriaus adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Administratorius visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į administratoriaus duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

17.10. Šalys susitaria, kad Operatorius laikomas šių Naudojimosi taisyklių bei Kredito sutarties šalimi tuo pagrindu, jog atlieka Platformos ir/ar Kredito sutarties administravimo veiksmus.

17.11. Šios Naudojimosi taisyklės sudarytos Lietuvių kalba.

PRIEDAS PRIE TAISYKLIŲ NR. 1

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Pagal LR finansų įstaigų įstatymo reikalavimus UAB „Procentas“ įmonės kodas: 301494583, registracijos adresas: K. Donelaičio g. 78, LT-44254 Kaunas, veiklos adresas: Jonavos g. 204A, LT-44132 Kaunas (toliau – Bendrovė), sudarydama sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo privalo veikti saugiai bei patikimai, užkirsti kelią iš sudaromų sandorių kylančiai galimai rizikai. Todėl Bendrovė, prieš priimdama sprendimą sudaryti sutartis ar prisiimti įsipareigojimus, privalo įsitikinti naudotojo asmens tapatybe, o taip pat, kad:

Kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad Klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus;

Klientas vykdo savo finansinius įsipareigojimus kitoms įstaigoms.

Šiems tikslams įgyvendinti Klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės įvertinti Kliento mokumo, valdyti įsiskolinimo bei vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kliento pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami ir tikrinami kaip Kliento asmenine ir/ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausančios (šeimos) pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(-ės) jie registruoti.

Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio(-ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Bendrovės valdomoje sistemoje mokestis, Bendrovės prašymu pateikti patvirtintą Kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą Bendrovės teisėtą interesą bei siekiant įgyvendinti Kliento interesus, Klientas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų Kliento asmens duomenis, įskaitant ir duomenis apie Kliento asmenine ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, pajamas ir įsipareigojimus neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio jie registruoti, bei jo sutuoktinį, kiek tai susiję su Kliento kreditingumo vertinimu, šiame sutikime nurodytomis sąlygomis.

Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka:

1. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

2.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais;

2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

3. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Lietuvos bankas, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4. p punkte nurodytus asmens duomenis.

4. Operatoriaus tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą. 4.4. punkte nurodyti duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo, kreditingumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo, taikomos teisinės prievolės įvykdymo bei teisėto intereso tikslais. Duomenis prašoma pateikti ir jie yra saugomi remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, 2013 m. kovo 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-62 patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatais, LR Finansų įstaigų įstatymu ir jų pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamų duomenų saugojimo terminus.

5. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4. p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

6. Bendrovė turi teisę kliento asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais perduoti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos bankas, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

7.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams perduodami ir buvo perduoti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija yra teikiama nemokamai, išskyrus atvejį, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė gali: a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

7.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

7.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazės), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Valstybės įmonės Registrų centras gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

7.4. turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Klientas gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 Eur mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@procentas.lt iš www.procentas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Bendrove. Nesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kliento prieiga prie sistemos panaikinama per 3 darbo dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia sutikimą.

7.5. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Klientas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; Klientas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

7.6. pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Klientas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Bendrovei nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Klientui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba Klientas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kliento priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kliento sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Klientą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Bendrovė informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

7.7. teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi; ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam perduodami asmens duomenys.

8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, įgyvendinant 4.8. punkte nurodytas Kliento teises. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

9. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų kliento ir Bendrovės, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius ir vaizdo pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami tapatybės nustatymo, vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

10. Šio sutikimo nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

11. Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Bendrovė pažeidė jo teises bei teisėtus interesus turi teisę kreiptis į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją (elektroninio pašto adresas - ada@ada.lt) arba savo teises ginti kreipiantis į teismą.

12. Klientas gali daryti įtaką visoms šiame sutikime esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, esančią šiame sutikime, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Klientas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šio sutikimo sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šis sutikimas yra laikomas sudarytu aptarus jį individualiai.


Vartotojas

Vardas, pavardė
Asmens kodas [jūsų asmens kodas]
El. pašto adresas
Tel. numeris
Sutinku, jog mano asmens duomenys, nurodyti Platformos naudojimosi taisyklių priede Nr. 1 ketvirtajame punkte, būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. (Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais galima bet kada atšaukti.)
Tęsti registraciją